Status prawny

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo

I. Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo zwana Biblioteką działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r.
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591
z późniejszymi zmianami).
5. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Przodkowo.

§ 3

1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Przodkowo, terenem jej działalności jest gmina Przodkowo.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Przodkowo. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

§ 4

Biblioteka do znakowania druków używa pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

I. Cele i zadania Biblioteki.

§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej i jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu wiedzy.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. Dostosowanie zbiorów bibliotecznych i form ich udostępniania do miejscowych potrzeb.
2. Zakup nowości książkowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.
3. Gromadzenie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
4. Opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
6. Prowadzenie szeroko pojętej służby informacyjno-bibliograficznej.
7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 7

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska, regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

I. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 8

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Przodkowo.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przodkowo.

§ 9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 10

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Przodkowo.

§ 11

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się na podstawie odpowiednich rozporządzeń.

§ 12

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów, uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze społeczności lokalnej.

§ 13

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać „Koła Przyjaciół Biblioteki” powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

I. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 14

1. Biblioteka stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 15

Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetu gminy, darów, działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 16

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.

§ 19

Biblioteka tworzy zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 21

Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz tworzony na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 22

1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy w Przodkowie.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do korzystania z usług biblioteki.

Dane Adresowe

83-304 Przodkowo
ul. Gdańska 3

+48 535 007 362
+48 (058) 68 19 997

biblioteka@przodkowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałki 8.oo -17.oo
Wtorki 8.oo - 19.oo
Środy 12.oo - 16.oo
Czwartki 8.oo - 17.oo
Piątki 8.oo - 17.oo

Skip to content