OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo im. Henryka Hewelta, adres: ul. Gdańska 3, 83-304 Przodkowo, nr tel.: 58 681-99-97, adres e-mail: biblioteka@przodkowo.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493) oraz Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) ,
4) Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przodkowo im. Henryka Hewelta; Imię, Nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych, tj. przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730). Zgodnie z Rejestrem czynności

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9) Państwa dane osobowe mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony zawieranej umowy, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do korzystania z usług biblioteki.

Dane Adresowe

83-304 Przodkowo
ul. Gdańska 3

+48 535 007 362
+48 (058) 68 19 997

biblioteka@przodkowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałki 8.oo -17.oo
Wtorki 8.oo - 19.oo
Środy 12.oo - 16.oo
Czwartki 8.oo - 17.oo
Piątki 8.oo - 17.oo

Skip to content