27 listopad
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo
Status prawny

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Przodkowo

 

 1. Przepisy ogólne

§ 1

 

Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo zwana Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
  z 2001 r.
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r.).
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591
  z późniejszymi zmianami).
 5. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Przodkowo.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Przodkowo, terenem jej działalności jest gmina Przodkowo.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Przodkowo. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

 

§ 4

 

Biblioteka do znakowania druków używa pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

 1. Cele i zadania Biblioteki.

 

§ 5

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej i jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu wiedzy.

 

§ 6

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. Dostosowanie zbiorów bibliotecznych i form ich udostępniania do miejscowych potrzeb.
 2. Zakup nowości książkowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.
 3. Gromadzenie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 4. Opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 6. Prowadzenie szeroko pojętej służby informacyjno-bibliograficznej.
 7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

§ 7

 

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska, regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

 

 1. Organy Biblioteki i jej organizacja.

 

§ 8

 

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Przodkowo.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przodkowo.

 

 

§ 9

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

 

§ 10

 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Przodkowo.

 

§ 11

 

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się na podstawie odpowiednich rozporządzeń.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów, uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze społeczności lokalnej.

 

§ 13

 

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać „Koła Przyjaciół Biblioteki” powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 1. Gospodarka finansowa Biblioteki.

 

§ 14

 

 1. Biblioteka stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
 2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

 

§ 15

 

Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetu gminy, darów, działalności gospodarczej i innych źródeł.

 

§ 16

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 17

 

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 18

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.

 

§ 19

 

Biblioteka tworzy zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 20

 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 21

 

Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz tworzony na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

 

§ 22

 

 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy w Przodkowie.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

...

 

 

Informacje


 
 
 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo 83-304 Przodkowo ul. Gdańska 3 tel. (058) 68 19 997